algemene voorwaarden

  1. Al onze verkopen en leveringen geschieden tegen de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden en worden beschouwd als gekend door de klant en door hem uitdrukkelijk aanvaard.
  2. Alle klachten moeten uiterlijk binnen de acht dagen na levering van de goederen of diensten, rechtstreeks per aangetekend schrijven aan de verkoper gericht worden, met dien verstande dat de goederen geen enkele bewerking of enige andere behandeling mogen hebben ondergaan en dat zij op een correcte wijze opgeslagen worden.
  3. Onze facturen zijnop hun vervaldag contant betaalbaar in Zulte. Wanneer de betaling niet plaatsvindt op de vervaldag, zullen de verschuldigde sommen van rechtsewege een interest van 15% per jaar opbrengen, vanaf de vervaldag, zonder dat enige ingebrekestelling of waarschuwing nodig is.
  4. De verkochte geleverde goederen worden slechts eigendom van de koper, na volledig betaling van de factuur.
  5. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen zijn ten laste van de koper.
  6. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling van onze factuur op de vervaldag en indien we aldus verplicht zijn gerechtelijke vervolgingen in te spannen ten einde er de betaling van te bekomen, zal het bedrag dat verschuldigd gebleven is op de datum van het inleidend exploot benevens de gerechtskosten, vermeerderd worden met 12 % ten titel van forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.
  7. Voor alle geschillen of betwistingen is alleen het Vredegerecht van het kanton Deinze en de Rechtbank van Koophandel of van Eerste Aanleg te Gent bevoegd. Wij behouden ons het recht voor afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.
  8. Wij wijzen uitdrukkelijk alle verkoopsvoorwaarden af, die op de documenten uitgaande van de klant voorkomen. Alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

STEEDS PELLETS OP VOORRAAD